Mindfulness

Mindfulness er en form for bevisst, våken tilstedeværelse her og nå i øyeblikket; i tankene, i følelsene, i sansningene eller i den opplevelsen eller handlingen som utspiller seg akkurat nå. Mindfulness innebærer også et valg om å akseptere det som befinner seg i bevissthetsstrømmen til enhver tid med en holdning av toleranse, omtanke, nysgjerrighet og undring, uten at det tas stilling til innholdet, ønskbarheten eller ubehaget som eventuelt medfølger, eller at det bedømmes som bra eller dårlig, sant eller usant.

Å være våken, oppmerksom og tilstede er en evne vi allerede har, så å lære seg mindfulness handler ikke om å lære noe nytt. Det handler heller om å øve opp igjen denne ferdigheten og ta den mer aktivt i bruk i en hektisk hverdag. Det er fort gjort å stadig være fanget i tanker omkring fortid og fremtid heller enn å være tilstede her og nå. Ikke så rent sjeldent befinner kropp og sinn seg på helt forskjellig sted, autopiloten styrer. Stopp der du er nå – hvor var tankene dine?

Evnen til å være tilstede og oppmerksom her og nå kan trenes opp gjennom meditasjon, oppmerksomhetstrening og nærværsøvelser. Et grunnprinsipp i mindfulnessmeditasjon er å forankre oppmerksomheten i pusten og å øve opp oppmerksomheten til alltid å vende tilbake til pusten når følelser og kroppsfornemmelser oppstår, og tankene automatisk vandrer. Vi kan på denne måten lære å stoppe opp, og unnlate å forfølge tanker og følelser som er forankret i fremtid eller fortid, og heller innhente oppmerksomheten og rette fokus mot det som er det reelle akkurat her og nå. Dette gir rom for å erfare at tankene og følelsene som til enhver tid oppstår i bevissthetsstrømmen, ikke nødvendigvis er sanne refleksjoner av virkeligheten, men rett og slett bare tanker og følelser som kommer og går. Disse tankene og følelsene kan vi velge å forholde oss til der da, eller vi kan la dem være. Vi kan velge å bare registrere og akseptere at de er der, uten å utdype dem nærmere, bedømme dem eller evaluere dem.

Det er viktig å presisere at mindfulness ikke er en øvelse i fortrenging eller undertrykkelse av tanker, følelser eller kroppsfornemmelser. Mindfulness handler om bevisstgjøring av alle de prosessene som er med å påvirke kroppen, tanker, følelser og atferd. Å stoppe opp og ta kontakt med pusten, gir deg et lite rom. I det rommet gir du deg selv tid til å bli oppmerksom på hva som foregår i deg på ulike plan. Dette vil gi deg bedre tilgang til det som er relevant informasjon i dette øyeblikket, heller enn at det er gamle erfaringer, antakelser, forventninger, fordommer og lignende som styrer. Denne økte tilgangen til informasjon, som ellers gjerne ville forblitt utenfor oppmerksomheten, kan gjøre  at du klarer å se en hendelse eller en situasjon ut fra et bredere perspektiv og uten å se tankene, følelsene eller sanseopplevelsen gjennom det finmaskede filteret som gjerne består av våre tidlige erfaringer og referanser, våre fordommer, antagelser, forventninger eller ønsker.